Debati “Kultura në programin e partive politike në Prizren”

Debati “Kultura në programin e partive politike në Prizren” në kuadër të projektit “Rritja e pjesëmarrjes qytetare në hartimin dhe zbatimin e politikave kulturore në nivel lokal”, u mbajt më 3 prill 2013 në Restaurant Marashi (Lagjia Marash) në Prizren. Panelistë të debatit ishin: Arjeta Nezaj - LDK, Arbër...
Lexo më shumë

Vizitë studimore në Bruksel

EC Ma Ndryshe morri pjesë në vizitën studimore “Demokracia e drejtpërdrejtë dhe e-demokracia si mjet për promovimin e transparencës, angazhimit qytetar dhe pjesëmarrjes”. Programi P2Pu ofroi mundësi OJQ-ve të vizitojnë institucionet e BE-së, si dhe organizatat relevante platformë të BE-së, në...
Lexo më shumë

Prezantohet analiza "Gabim pas Gabimi"

EC Ma Ndryshe në bashkëpunim me Forumin 2015 organizoi tryezën e diskutimit “Gabim pas Gabimi” për të diskutuar mbi situatën aktuale në trashëgimi kulturore dhe identifikuar veprime konkrete për tejkalimin e sfidave në këtë sektor.
Lexo më shumë

Debati “Konsumi dhe oferta kulturore në Prizren”

Debati “Konsumi dhe oferta kulturore në Prizren” në kuadër të projektit “Rritja e pjesëmarrjes qytetare në hartimin dhe zbatimin e politikave kulturore në nivel lokal”, u mbajt më 4 mars 2013 në Restaurant Marashi (Lagjia Marash) në Prizren. Panelistë të debatit ishin: Z. Zekë Çeku, ekspert i turizmit, Z....
Lexo më shumë

Ekspozita e Vullnetarëve të Kulturës

Vullnetarët të cilët ishin përfituesit direkt të projektit “Vullnetarët e Kulturës”, në fazën e tretë të implementimit të aktiviteteve të projektit që ishte "Avokimi”, me 1 shkurt 2013, organizuan ekspozitën me fotografi me pamje të qytetit të vjetër të Prizrenit dhe fotografi me pamje...
Lexo më shumë

Rrjetëzimi