Thirrje për ofertim publik - Për investim në parkun e lagjes Lakuriq në Prizren

Ftohen subjektet e interesuara, që për nevojat e projektit të investimit në këto hapësira publike, sikurse që janë: punët ndërtimore, mobilaria urbane dhe punët tjera të përcaktuara me projekt, të paraqesin ofertat e tyre financiare. Afati i kryerjes së punimeve është Mars 2020.
12.12.2019 [Sq]

Shkarko

Thirrje për Aplikim - Gara për tregimet më të mira të nxënësve të shkollave nga Komuna e Istogut

Shkruaje një tregim përmes përshtypjeve dhe fjalëve tua për një monument të trashëgimisë kulturore, fetare, natyrore, zeje të vjetër, festival, traditë apo karakteristikë të komunës së Istogut.Merr pjesë në garë përmes tregimit tënd për historikun, rëndësinë dhe vlerat e një kulle, shtëpie të vjetër, ure, kalaje, mulliri, krua/burim uji, xhami, kishë, bjeshkë, shpellë, mal, lum, zeje të vjetër, festival, traditë apo ndonjë karakteristikë tjetër të komunës së Istogut. Tregimi mund të shkruhet me kompjuter apo me dorë dhe nuk duhet të jetë më i gjatë se një faqe A4 (deri 500 fjalë). Nëse tregimi shkruhet me dorë, duhet të përdoren vetëm shkronja të shtypit dhe shkrimi duhet të jetë i lexueshëm. Tregimet e kopjuara nga librat apo interneti do të përjashtohen nga gara.Tregimet mund të dorëzohen në zyret e drejtorit të shkollës suaj apo të aplikoni online këtu.

12.12.2019 [En]

Shkarko

THIRRJE PËR OFERTIM

Për investime në 6 (gjashtë) hapësira publike në Prizren, në kuadër të projektit “Re-Public Spaces”
10.10.2019 [Sq]

Shkarko

THIRRJE PËR APLIKIM / BAŞVURU ÇAĞRISI / POZIV ZA APLICIRANJE

Shkolla për aftësimin e të rinjve për aktivizëm në komunitet 5 / Škola za Osposoblavanje Mladih za Aktiviranje u Zajednici 5 / Gençler için Toplumda Etkinleşme Beceri Okulu 5
09.09.2019 [Tr][Sr][En]

Shkarko

Garë shkollore "Ide kreative për mbrojtjen e ambientit"

EC hap thirrjen shkollore përmes së cilës ftohen nxënësit e shkollës "Luciano Motroni" me ide kreative për mbrojtjen e mjedisit nën konceptin EKO SHKOLLA. Një komision i brendshëm përzgjedhës do të zgjedhë 5 idetë më interesante, të cilat do të mbështeten nga projekti dhe do të zbatohen nga nxënësit nën mbikqyrjen dhe mentorimin e mësuesve dhestafit të projektit.Nxënësit mund të aplikojnë me ide të cilat do të kontribuonin në krijimin e një ambienti më të përshtatshëm për ta dhe njëkohësisht intervenimet të jenë miqësore për ambientin që e rrethon. Idetë mund të aplikohen brenda dhe jashtë objektit te shkollës.
17.05.2019

Shkarko

THIRRJE PËR OFERTIM - Realizimi i dokumentarit në kuadër të projektit “Eko Shkolla”

OJQ EC Ma Ndryshe me seli në Prizren është duke zbatuar projektin “Eko Shkolla” i cili është mundësuar nga ‘Programi i shoqërisë civile për Shqipërinë dhe Kosovën’, financuar nga Ministria e Punëve të Jashtme të Norvegjisë dhe menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) në partneritet me Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim (PA). Qëllimi i përgjithshëm i projektit është të avokojë për futjen e konceptit të EKO shkollës në shkollat e Prizrenit përmes pilotimit të modelit dhe metodologjisë përkatëse të mbrojtjes së mjedisit me pjesëmarrjen e gjerë të nxënësve dhe mësuesve në një shkollë të përzgjedhur në mënyrë konkuruese.
26.04.2019 [Sq]

Shkarko

THIRRJE PËR OFERTIM - Për realizimin e një dokumentari në kuadër të projektit ‘’Filigrani përtej artizanatit’’

OJQ EC Ma Ndryshe me seli në Prizren është duke zbatuar projektin “Filigrani përtej Artizanatit”, financuar nga projekti “Dialogu ndërmjet komuniteteve përmes ruajtjes gjithëpërfshirëse të trashëgimisë Kulturore”, që implementohet nga UNDP dhe financohet nga Instrumenti i Bashkimit Evropian që kontribuon për Stabilitet dhe Paqe (IcSP). Qëllimi i këtij projekti është që të kontribuoj në ruajtjen e artizanatit të filigranit përmes dokumentimit, promovimit dhe transferimit të njohurive dhe shkathtësive të kësaj zeje tek gratë dhe të rinjtë, me qëllim të rritjes së mundësisë së punësimit.
12.04.2019 [Sq]

Shkarko

THIRRJE PËR OFERTIM - Për krijimin dhe mirëmbajtjen e Ueb-faqes në kuadër të projektit ‘’Filigrani përtej artizanatit’’

13.02.2019 [Sq]

Shkarko

Thirrje për aplikim për Shkollat e Mesme të Prizrenit

EC Ma Ndryshe ka nisur zbatimin e projektit “ECO Shkolla”, në kuadër të të cilit do të bëhet përzgjedhja e një shkolle të mesme publike të qytetit të Prizrenit, e cila do të përfitojë nga programi afatgjatë për edukim mjedisor dhe efiçiencë të energjisë. Te drejtë aplikimi kanë të gjitha shkollat e mesme publike të qytetit të Prizrenit, ndërsa shkolla përfituese do të përzgjedhet pas një procesi të kujdesshëm vlerësimi.
12.02.2019 [Sq]

Shkarko

THIRRJE PËR APLIKIM / BAŞVURU ÇAĞRISI / POZIV ZA APLICIRANJE

Shkolla për aftësimin e të rinjve për aktivizëm në komunitet 3 / Škola za Osposoblavanje Mladih za Aktiviranje u Zajednici 3 / Gençler için Toplumda Etkinleşme Beceri Okulu 3
11.02.2019 [Tr][Sr]

Shkarko

THIRRJE PËR APLIKIM 2 / BAŞVURU ÇAĞRISI 2 / POZIV ZA APLICIRANJE 2

Punë praktike në artizanatin e Filigranit në Prizren / Prizren’de Filigran El Sanatı pratik çalışması (stajı) / Za praktičan rad zanatstva Filigrana u Prizrenu
31.01.2019 [Tr][Sr]

Shkarko

THIRRJE PËR OFERTIM Për krijimin dhe mirëmbajtjen e Ueb-faqes në kuadër të projektit ‘Qytetet gjithëpërfshirëse - promovimi dhe zgjerimi i metodologjisë së planifikimit urban me pjesëmarrje”

29.01.2019 [Sq]

Shkarko

THIRRJE PËR APLIKIM / BAŞVURU ÇAĞRISI / POZIV ZA APLICIRANJE

Punë praktike në artizanatin e Filigranit në Prizren / Prizren’de Filigran El Sanatı pratik çalışması (stajı) / Za praktičan rad zanatstva Filigrana u Prizrenu
10.01.2019 [Tr][Sr]

Shkarko

Rrjetëzimi