Platforma urbane e Prizrenit

Projekti synon nxitjen dhe përkrahjen e qeverisë lokale të Prizrenit për të zhvilluar një qasje të strukturuar ndaj zhvillimit të qëndrueshëm urban, që do të jetë në përputhje me Agjendën Urbane për BE-në. Përmes këtij projekti, EC synon të avokojë ndaj autoriteteve publike për inicimin e një platforme të strukturuar të planifikimit urban dhe zhvillimor të qytetit. Çështjet e planifikimit urban, përveç obligime ligjore, përbëjnë edhe një pjesë të rëndësishme të zotimeve të institucioneve të shtetit (me fokus komunat) për përmbushjen e standardeve të Bashkimit Evropian, qoftë si përafrim legjislacioni qoftë si praktika të mia të qeverisjes.

Rrjetëzimi