Lidhja e komunitetit me shërbyesit e drejtësisë

Projekti synon lidhjen e qytetarëve me shërbyesit e drejtësisë përmes aktiviteteve të ndryshme në teren dhe për rritjen e vetëdijes, për të adresuar sa më mirë çështjet e sundimit të ligjit. Kjo çasje thekson rolin kritik të transparencës, pjesëmarrjes së palëve të interesuara dhe komunikimit efektiv në arritjen e rezultateve të pritura të projektit. Qëllimi i projektit “Lidhja e komunitetit me shërbyesit edrejtësisë”është, të dizajnoj mjetet që mund të kontribuojnë në krijimin e një hapësire e cila do të lidhë qytetarët më shërbyesit e drejtësisë, e qëdo të rezultojë në përmirësimin e pjesëmarrjes së qytetarëve në sektorin e drejtësisë dhe rritjen e besimit të tyre në sistemin e drejtësisë.

 

Rrjetëzimi