Shtrimi i pjerrinave në qytetin e Pirzrenit

Në bazë të nevojave dhe shqetësimeve të nxjerrura nga fokus grupet me persona me nevoja të veçanta , në kuadër të projektit "QYTETI GJITHËPËRFSHIRËS - Planifikim me pjesëmarrje për zhvillim të qëndrueshëm urban në Prizren" dhe me iniciativën dhe shtysën e vazhdueshëm nga ana e EC Ma Ndryshe, më 3 qershor 2013 u bë shtrimi i 2 pjerrinave në qytetin e Prizrenit.
 

Rrjetëzimi