Indeksi i reformës dhe transparencës komunale

Projekti ka synuar përmirësimin e praktikave të transparencës në komunat e Kosovës përmes një vlerësimi të përhershëm dhe mjeteve të avokimit, siç ishte Indeksi i Reformës së Transparencës Komunale. Ky indeks ka siguruar raporte gjysëm-vjetore dhe vjetore, të cilat kanë ofruar një pasqyrë të qartë dhe të bazuar në dëshmi mbi transparencën dhe llogaridhënien e qeverive lokale. Projekti gjithashtu ka prodhuar një sasi të konsiderueshme materialesh publike informuese për të edukuar dhe angazhuar qytetarët në çështjet e transparencës. Për më tepër, janë organizuar biseda mujore të titulluara “Biseda të vërteta” në Forumin e Transparencës në Prizren, të cilat kanë përmirësuar dialogun ndërmjet shoqërisë civile dhe qeverisë lokale, duke forcuar kështu qeverisjen e mirë në nivelin lokal.

Rrjetëzimi