Publikimet

PUBLIKE DHE MODERNEjanar, 2021Hulumtimi ‘’PUBLIKE DHE MODERNE’’ shqyrton gjendjen e trashëgimisë moderne në Kosovë, objekteve ikonike dhe hapësirave përcjellëse publike rreth tyre. Përmes reflektimit në fazat e zhvillimit të kësaj pjese të trashëgimisë kosovare, përfshirë këtu periudhat e njëpasnjëshme të konstruimit dhe de-konstruimit të saj, hulumtimi mëton të identifikojë arsyet të cilat kanë dërguar në kanosjen e këtyre strukturave dhe vlerave që ato prezentojnë për komunitetin.
NDOTJA E AMBIENTIT NË PRIZRENjanar, 2021Nëpërmjet këtij hulumtimi është synuar të bëhet vlerësimi i gjendjes aktuale të mjedisit në Prizren bazuar në shqetësimet dhe përvojat e qytetarëve për problemet e shfaqura.