Publikimet

Aktivizmi në komunitet - Libërth mbi praktikat e mira të aktivizmit në komunitetmars, 2020Ky udhëzues ka për qëllim përmbledhjen e aktiviteteve kryesore të projektit "AktRural", duke përfshirë këtu prezentimet dhe ligjëratat e mbajtura në institucione shkollore, realizimin e komponentës së edukimit - shkollat mbi aktivizmin, aktivitetet e realizuara në terren si dhe iniciativat e ndërmarra nga nxënësit.
Harta e Aktivizmitmars, 2020Është punuar harta e iniciativave në kuadër të projektit AktRural-Aktivizmi i të rinjve në zonat rurale të Kosovës, e cila përmban të gjitha nismat e aktivizmit të realizuara në bashkëpunim me nxënësit pjesëmarrës të shkollës së Aktivzmit.