Publikimet

Pjesëmarrja publike në planifikimin hapësinor të Kosovësdhjetor, 2019Pjesëmarrja publike në planifikim hapësinor në Kosovë është raport analitik kushtuar kornizës ligjore dhe mekanizmave për fuqizimin e kapaciteteve dhe mekanizmave për fuqizimin profesional e për menaxhimin e proceseve gjithpërfshirëse të planifkimit hapësinor.
Shkarko[ALB]
Analiza mjedisore e rajonit të Prizrenitdhjetor, 2019Analizë që trajton gjendjen aktuale te mjedisit në rajonin e Prizrenit, faktorët shtytës dhe rekomandime.
Shkarko[ALB]
Holli hyrës "Luciano Motroni"dhjetor, 2019Ky raport shpalos trajtimin e hollit hyrës të shkollës "Luciano Motroni" në Prizren si rast studimi se si një hapësirë e pashfrytëzuar mund të dizajnohet në një hapësirë multifunksionale.
Udhëzues për edukimin mjedisor përmes aktivizmitnëntor, 2019Ky dokument mund të përdoret nga mësimdhënësit, nxënësit, organizatat e shoqërisë civile dhe gjithë ata që duan të punojnë me nxënësit e shkollave (fillore dhe të mesme) në ndërgjegjësimin e tyre mjedisor. Dokumenti përmban vetëm përshkrime të shkurtra konceptuale për të argumentuar nevojën e edukimit dhe aktivizmit mjedisor në shkolla. Ndërsa pjesa më e madhe e dokumentit përmban këshilla, udhëzime, shembull dhe ide praktike për të nxitur kurreshtjen e nxënësve, dhe si pasojë edhe vullnetin për të vepruar në të mirë të mbrojtjen së planetit.
Shkarko[ALB]
Plani i menaxhimit dhe marketingut/brendimitnëntor, 2019Dokumenti do të vendosë kornizën për zhvillimin e qëndrueshëm të Filigranit, si ndërmarrje dhe si një pasuri shpirtërore e trashëgimisë kulturore (e shpallur). Komponenti i Planit të Menaxhimit do të identifikojë me kujdes burimet aktuale të ndërmarrjes dhe vlerat që artizanati i filigranit përfaqëson, në bazë të të cilit do të propozojë një model të qëndrueshëm të menaxhimit.
Buletini "EKO Shkolla" 2tetor, 2019Klubi i Ambientit ”Luciano Motroni” në kuadër të aktiviteteve të vazhdueshme ka publikuar buletinin informativ “EKO Shkolla”. Ky buletin i përket një formati informativ që përmban mesazhe, intervista dhe njoftime mbi ambientin dhe punën që po zhvillohet nga Klubi i Mjedisit "Luciano Motroni" dhe EC Ma Ndryshe në kuadër të projektit EKO Shkolla.
Shkarko[ALB]
Udhëzues për ndërtimin e Eko shkollave në Prizrenkorrik, 2019Qëllimi i përgjithshëm i projektit, “EKO SHKOLLA”, përmes të cilit është zhvilluar ky Doracak, është të avokojë për konceptin e shkollës ekologjike në Komunën e Prizrenit përmes pilotimit të modelit dhe metodologjisë përkatëse të mbrojtjes së mjedisit me pjesëmarrjen e gjerë të nxënësve dhe mësuesve në një shkollë të përzgjedhur në mënyrë konkuruese.
Shkarko[ALB]
Vlerësimi i efiçiencës dhe udhëzuesi për masat ekologjike në shkollën “Luciano Motroni”korrik, 2019Ky studim ka për bazë vlerësimin e ndërtesës së përzgjedhur për projektin “EKO shkolla” me qëllim të përmirësimit të performancës saj dhe rrejdhimisht mbrojtjen e mjedisit dhe ngritjen e vetëdijës. Ky studim bazohet vetëm në vrojtim visual të ndërtesës, intervista me përdorues, si dhe të dhënat faktike të pranuara nga personeli i shkollës.
Shkolla e Filigranit - Një udhëzues praktikkorrik, 2019Ky dokument ka për qëllim ofrimin e disa udhëzimeve praktike për themelimin, organizimin dhe zhvillimin e Shkollës së Filigranit, si një program të veçantë të Ndërmarrjes Filigran në Prizren. E gjithë përmbajtja e këtij dokumenti duhet kuptuar si një kornizë orientuese, ndërsa detaje shtesë dhe ndryshime eventuale priten gjatë fazës së konkretizimit të idesë së Shkollës. Ky dokument është përgatitur nga EC Ma Ndryshe për nevojat e Ndërmarrjes Filigran me mbështetjen e Programit të Kombeve të Bashkuara për Zhvillim në Kosovë (UNDP Kosovë).
Buletini "EKO Shkolla"korrik, 2019Klubi i Ambientit ”Luciano Motroni” në kuadër të aktiviteteve të vazhdueshme ka publikuar buletinin informativ “EKO Shkolla”. Ky buletin i përket një formati informativ që përmban mesazhe, intervista dhe njoftime mbi ambientin dhe punën që po zhvillohet nga Klubi i Mjedisit "Luciano Motroni" dhe EC Ma Ndryshe në kuadër të projektit EKO Shkolla.
Shkarko[ALB]
Oborri i qëndrueshëm i shkollës së mesme “Luciano Motroni”qershor, 2019Raporti i vizionimit për Oborrin e Qëndrueshëm të shkollës “Luciano Motroni” ofron pasqyrë rreth procesit të përpilimit të konceptit zhvillimor përmes procesit me pjesëmarrje aktive të publikut dhe projektin ideor për rregullimin e oborrit të shkollës. Ky projekt mvetëson qasjen e zhvillimit të “oborreve të qëndrueshme”, duke kontribuar në një mjedis të hapur që i kontribuon procesit mësimor në mësimin praktik, ofron një mjedis alternativ për mbajtjen e procesit mësimor përmes klasave verore dhe përmirëson kushtet e jetesës për komunitetin duke krijuar një pikë referente në lagje përmes hapjes së parkut në shfrytëzim të komunitetit më të gjërë.
Shkarko[ALB]
Prizren Doorsmaj, 2019Një kalim pragu të përcjellë drejt botës tënde të sigurt, aty ku edhe zhurma të jep qetësi, në shtëpi.
Shkarko[ALB]
PLANI I MENAXHIMIT I QENDRËS HISTORIKE TË PRIZRENIT 2019 - 2028maj, 2019Qëllimi i Planit të Menaxhimit për Qendrën Historike të Prizrenit është përcaktimi i politikave strategjike për mbrojtjen, administrimin dhe zhvillimin bashkëkohor të qëndrueshëm të Qendrës Historike të Prizrenit. Ky draft është publikuar për procesin e konsultimit publik maj-qershor 2019.