Publikimet

Udhëzues për ndërtimin e Eko shkollave në Prizrenkorrik, 2019Qëllimi i përgjithshëm i projektit, “EKO SHKOLLA”, përmes të cilit është zhvilluar ky Doracak, është të avokojë për konceptin e shkollës ekologjike në Komunën e Prizrenit përmes pilotimit të modelit dhe metodologjisë përkatëse të mbrojtjes së mjedisit me pjesëmarrjen e gjerë të nxënësve dhe mësuesve në një shkollë të përzgjedhur në mënyrë konkuruese.
Vlerësimi i efiçiencës dhe udhëzuesi për masat ekologjike në shkollën “Luciano Motroni”korrik, 2019Ky studim ka për bazë vlerësimin e ndërtesës së përzgjedhur për projektin “EKO shkolla” me qëllim të përmirësimit të performancës saj dhe rrejdhimisht mbrojtjen e mjedisit dhe ngritjen e vetëdijës. Projekti është zhvilluar nën mungesën e dukshme të të dhënave bazë, si rreth strukturës dhe materialeve ndërtimore të ndërtesës ashtu edhe mjeteve të punës për vlerësim. Prandaj, ky studim bazohet vetëm në vrojtim visual të ndërtesës, intervista me përdorues, si dhe të dhënat faktike të pranuara nga personeli i shkollës.
Buletini "EKO Shkolla"korrik, 2019Klubi i Ambientit ”Luciano Motroni” në kuadër të aktiviteteve të vazhdueshme ka publikuar buletinin informativ “EKO Shkolla”. Ky buletin i përket një formati informativ që përmban mesazhe, intervista dhe njoftime mbi ambientin dhe punën që po zhvillohet nga Klubi i Mjedisit "Luciano Motroni" dhe EC Ma Ndryshe në kuadër të projektit EKO Shkolla.
Oborri i qëndrueshëm i shkollës së mesme “Luciano Motroni”qershor, 2019
Prizren Doorsmaj, 2019Një kalim pragu të përcjellë drejt botës tënde të sigurt, aty ku edhe zhurma të jep qetësi, në shtëpi.