Publikimet

Pjesëmarrja publike në planifikimin hapësinor të Kosovësdhjetor, 2019Pjesëmarrja publike në planifikim hapësinor në Kosovë është raport analitik kushtuar kornizës ligjore dhe mekanizmave për fuqizimin e kapaciteteve dhe mekanizmave për fuqizimin profesional e për menaxhimin e proceseve gjithpërfshirëse të planifkimit hapësinor.
Shkarko[ALB]
Analiza mjedisore e rajonit të Prizrenitdhjetor, 2019Analizë që trajton gjendjen aktuale te mjedisit në rajonin e Prizrenit, faktorët shtytës dhe rekomandime.
Shkarko[ALB]
Udhëzues për edukimin mjedisor përmes aktivizmitnëntor, 2019Ky dokument mund të përdoret nga mësimdhënësit, nxënësit, organizatat e shoqërisë civile dhe gjithë ata që duan të punojnë me nxënësit e shkollave (fillore dhe të mesme) në ndërgjegjësimin e tyre mjedisor. Dokumenti përmban vetëm përshkrime të shkurtra konceptuale për të argumentuar nevojën e edukimit dhe aktivizmit mjedisor në shkolla. Ndërsa pjesa më e madhe e dokumentit përmban këshilla, udhëzime, shembull dhe ide praktike për të nxitur kurreshtjen e nxënësve, dhe si pasojë edhe vullnetin për të vepruar në të mirë të mbrojtjen së planetit.
Shkarko[ALB]
Buletini "EKO Shkolla" 2tetor, 2019Klubi i Ambientit ”Luciano Motroni” në kuadër të aktiviteteve të vazhdueshme ka publikuar buletinin informativ “EKO Shkolla”. Ky buletin i përket një formati informativ që përmban mesazhe, intervista dhe njoftime mbi ambientin dhe punën që po zhvillohet nga Klubi i Mjedisit "Luciano Motroni" dhe EC Ma Ndryshe në kuadër të projektit EKO Shkolla.
Shkarko[ALB]
Udhëzues për ndërtimin e Eko shkollave në Prizrenkorrik, 2019Qëllimi i përgjithshëm i projektit, “EKO SHKOLLA”, përmes të cilit është zhvilluar ky Doracak, është të avokojë për konceptin e shkollës ekologjike në Komunën e Prizrenit përmes pilotimit të modelit dhe metodologjisë përkatëse të mbrojtjes së mjedisit me pjesëmarrjen e gjerë të nxënësve dhe mësuesve në një shkollë të përzgjedhur në mënyrë konkuruese.
Shkarko[ALB]
Buletini "EKO Shkolla"korrik, 2019Klubi i Ambientit ”Luciano Motroni” në kuadër të aktiviteteve të vazhdueshme ka publikuar buletinin informativ “EKO Shkolla”. Ky buletin i përket një formati informativ që përmban mesazhe, intervista dhe njoftime mbi ambientin dhe punën që po zhvillohet nga Klubi i Mjedisit "Luciano Motroni" dhe EC Ma Ndryshe në kuadër të projektit EKO Shkolla.
Shkarko[ALB]
Oborri i qëndrueshëm i shkollës së mesme “Luciano Motroni”qershor, 2019Raporti i vizionimit për Oborrin e Qëndrueshëm të shkollës “Luciano Motroni” ofron pasqyrë rreth procesit të përpilimit të konceptit zhvillimor përmes procesit me pjesëmarrje aktive të publikut dhe projektin ideor për rregullimin e oborrit të shkollës. Ky projekt mvetëson qasjen e zhvillimit të “oborreve të qëndrueshme”, duke kontribuar në një mjedis të hapur që i kontribuon procesit mësimor në mësimin praktik, ofron një mjedis alternativ për mbajtjen e procesit mësimor përmes klasave verore dhe përmirëson kushtet e jetesës për komunitetin duke krijuar një pikë referente në lagje përmes hapjes së parkut në shfrytëzim të komunitetit më të gjërë.
Shkarko[ALB]
Prizren Doorsmaj, 2019Një kalim pragu të përcjellë drejt botës tënde të sigurt, aty ku edhe zhurma të jep qetësi, në shtëpi.
Shkarko[ALB]