Publikimet

Buletini i parë informativ “Gjykatë e hapur”tetor, 2014Publikimi i ri i Gjykatës Themelore të Prizrenit është një dritare e re e transparencës së punës së kësaj Gjykate , që synon fuqizimin e besimit të qytetarëve në sistemin e drejtësisë në përgjithësi dhe në punën e Gjykatës në veçanti. Ky publikim periodik do të ofrojë informacion mbi punën e gjykatës, statistikat e trajtimit të lëndëve, aktivitetet dhe projektet, qasjen e qytetarëve në gjykatë, përfshirjen mediale, dhe të tjera në shërbim të transparencës dhe llogaridhënies karshi qytetarëve.
Shkarko[ALB][ENG]
Newsletter 3 i partnerëve të OPIC-uttetor, 2014Partnerët e Olof Palme International Center në Kosovë kanë publikuar numrin e tretë të newsletter (fletushkës INFORMATIVE) "Focus Kosovo". Kjo fletushkë përmbledh punën e organizatave partnere të OPIC-ut dhe zhvillimet e tjera në Kosovë që kanë të bëjnë me zhvillimin e kulturës, barazinë gjinore, pjesëmarrjen në vendimmarrje si dhe çështjet politike. Redaktor i këtij publikimi në emër të partnerëve të OPIC-ut është organizata EC Ma Ndryshe.
Shkarko[ENG]
Planifikim urban për qytetarët 3tetor, 2014Për t’i vënë në pah shqetësimet e përditshmërisë së qytetarëve të Prizrenit, si dhe për të kuptuar se sa janë të njohur me procesin aktual të planifikimit dhe mundësitë e pjesëmarrjes qytetare në vendimet që lidhen me të, në qershor të këtij viti, u krye anketimi i tretë. Të gjeturat e anketimit u mblodhën nga një mostër e gjerë e popullatës së Prizrenit.Ky raport përmbledh të gjeturat dhe ofron rekomandime bazuar në problemet më kritike të identifikuara në anketim.
Shkarko[ALB]
Qendra Historike e Prishtinës numëron ditët e fundittetor, 2014Raporti hulumtues mbi Qendrën Historike të Prishtinës, që ka për qëllim vetëdijësimin e komunitetit të gjerë për shkallën e degradimit të saj, nxjerrjen në pah të aktiviteteve të dëmshme në të dhe ngritjen e shqetësimit për të ardhmen e saj.
HAJDE! Përjeto dhe mësoshtator, 2014Ky dokumentar u realizua nga OJQ EC Ma Ndryshe në kuadër të Pilot-Veprimit HAJDE! Qëllimi këtij aktiviteti ishte promovimi i trashëgimisë kulturore të rajonit të Prizrenit dhe nxitja e qytetarisë aktive në mbrojtjen e këtyre vlerave me theks të veçantë trashëgimisë jomateriale (shpirtërore) të rajonit të Prizrenit.
Newsletter 2 i partnerëve të OPIC-ut në Kosovëgusht, 2014Partnerët e Olof Palme International Center në Kosovë kanë vazhduar me publikimin e numrit të dytë të newsletter (fletushkës informative) "Focus Kosovo". Kjo fletushkë përmbledh punën e organizatave partnere të OPIC-ut dhe zhvillimet e tjera në Kosovë dhe do të publikohet çdo tre muaj. Redaktor i këtij publikimi në emër të partnerëve të OPIC-ut është organizata EC Ma Ndryshe.
Shkarko[ENG]
Ku është kalldrëmi i Prizrenit?gusht, 2014Prizreni, si qendër urbane, prej shekujsh dallohet me karakteristikat arkitektonike të saj. Përgjatë historisë qyteti është ndërtuar me materiale tradicionale, në mesin e të cilave kalldrëmi përbën identitetin historik të rrugëve e rrugicave të tij. Si i tillë, kalldrëmi i ka dhënë karakter dhe hijeshi shesheve e rrugëve të Prizrenit në të kaluarën, dhe vazhdon ta bëj këtë edhe sot e kësaj dite në pjesët e mbetura.
Shkarko[ALB]
Rinia dhe Transparenca: Përparim apo stagnim?korrik, 2014Ky raport shqyrton transparencën e komunave të Prizrenit dhe të Gjilanit në raport me të rinjtë. Analiza rrjedh nga hulumtimet e dyta të realizuara ndarazi me këtë kategori të shoqërisë, në këto dy komuna, në kuadër të projektit “Pjesëmarrja përmes medieve sociale”, që është zbatuar përgjatë 15 muajve të kaluar në komunën e Prizrenit dhe gjatë një viti në komunën e Gjilanit.
Shkarko[ALB]
Paraja publike si "paret e babes"korrik, 2014Raporti i titulluar "Paraja publike si 'paret e babës'" përfshin punën katër mujore të OJQ-së EC Ma Ndryshe në monitorimin e transparencës në komunat e Prizrenit, Prishtinës dhe Mamushës.
Shkarko[ALB]
Newsletter i partnerëve të OPIC-ut në Kosovëqershor, 2014Partnerët e Olof Palme International Center në Kosovë kanë publikuar numrin e parë të newsletter (fletushkës informative) "Focus Kosovo". Kjo fletushkë përmbledh punën e organizatave partnere të OPIC-ut dhe zhvillimet e tjera në Kosovë dhe do të publikohet çdo tre muaj. Redaktor i këtij publikimi në emër të partnerëve të OPIC-ut është organizata EC Ma Ndryshe.
Shkarko[ENG]
Mbrojtja dhe promovimi i trashëgimisë kulturoreqershor, 2014EC Ma Ndryshe me ftesë të Zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë ka prezantuar analizën mbi gjendjen e trashëgimisë kulturore në Kosovë në takimin konsultues të BE-së me përfaqësuesit e shoqërisë civile. Raporti "Mbrojtja dhe promovimi i trashëgimisë kulturore" u hartua me përkrahjen e Fondacionit të Kosovës për Shoqëri të Hapur.
Shkarko[ENG]
Dokumentari - Sa aktiv, aq transparent?qershor, 2014Dokumentari “Sa aktiv, aq transparent?” është realizuar në kuadër të projektit “Rritja e Pjesëmarrjes përmes Mediave Sociale”, i përkrahur financiarisht nga Programi për Zhvillim i Kombeve të Bashkuara (UNDP) dhe Projekti SMILE i financuar nga Democratic Governance Thematic Trust Fund (DGTTF). Projekti ështe zbatuar nga EC Ma Ndryshe
Udhëzues për Transparencën në Komunaprill, 2014Organizata jo-qeveritare EC Ma Ndryshe e ka hartuar këtë dokument me qëllim të prezantimit të obligimeve dhe detyrimeve ligjore të pushtetit lokal për transparencë dhe llogaridhënie. Krahas kësaj, me anë të këtij dokumenti synohet të jepet një pasqyrë e gjendjes në komuna, në kuptim të zbatimit të obligimeve dhe detyrimeve të komunave në fushën e transparencës dhe llogaridhënies.
Shkarko[ALB][ENG]
Ligjet nuk po e mbrojnë Qendrën Historikeprill, 2014Shteti i Kosovës ka kornizë legjislative dhe institucionale shumë të favorshme për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore, mirëpo degradimi që po ndodh është tregues i dështimit institucional për të mbrojtur Qendrën Historike të Prizrenit dhe konfirmim i konstatimit se ligjet janë të pamjaftueshme për të siguruar rend urbanistik. dhe mbrojtje te trashëgimisë kulturore në këtë qendër.
Shkarko[ALB]
Qendra Historike e Prizrenit, Zonë e (Pa)Mbrojturmars, 2014Raporti i titulluar “Qendra Historike e Prizrenit, Zonë e (Pa)Mbrojtur” përmban brenda vetes punën gjashtë mujore (gusht 2013- janar 2014) të monitorimit të zhvillimeve në sektorin e Urbanizmit brenda komunës së Prizrenit, në kuadër të projektit “Urbanism Watch - Urbanizmi i Prizrenit nën vëzhgim të përhershëm”.
Shkarko[ALB]
Urbanizmi si lexim i qytetitmars, 2014Qyteti i Prizrenit ka ardhur në jetë pa ndihmën e projektuesve dhe është formësuar duke u adaptuar me jetën e përditshme të qytetarëve. Beteja në mes të këtij adaptimi (urban) pra të asaj që vjen me ate që shkon e krijon pamjen aktuale të qytetit.
Shkarko[ALB]
Qyteti Gjithëpërfshirësjanar, 2014Ky publikim përmbledh raportet e shtatë ekspertëve, detyra e të cilëve ishte t’i strukturojnë të gjeturat e një cikli të gjatë hulumtues dhe t’i paraqesin ato në formë të dokumenteve udhëzuese për qeverinë lokale të Prizrenit, si kontribut për procesin e planifikimit urban.
Shkarko[ALB]