Publikimet

Kush mbikëqyr mbikëqyrësit? – Llogaridhënia e shoqërisë civile në Kosovënëntor, 2013Studimi synon të ofrojë një përmbledhje të elementeve kryesore që e përcaktojnë llogaridhënien e shoqërisë civile, bazuar në parimet dhe praktikat univerzale të cilat janë shfrytëzuar si bazë për të analizuar gjendjen e llogaridhënies së sektorit civil në Kosovë. Duke qenë i pari i këtij lloji në Kosovë, ky studim mbledh në një vend parimet kryesore dhe zbatimin e tyre në Kosovë, me qëllim të ofrimit të një baze informatash dhe njohurishë për të hapur një debat konstruktiv rreth kësaj çështje.
Shkarko[ALB][ENG]
Një vit monitorim për më shumë transparencëtetor, 2013Raporti përfshin punën njëvjeçare të organizatës në monitorimin e transparencës së komunës së Prizrenit dhe punën disa mujore në monitorimin e transparencës së komunës së Mamushës. Kjo analizë është përgatitur në kuadër të projektit “Transparenca online e komunave të Prizrenit dhe Mamushës” dhe përfshin të gjeturat që lidhen me dikastere të ndryshme të këtyre qeverive lokale, me një theks të veçantë në transparencë dhe përpjekjet për përmirësimin e kësaj fushe të rëndësishme të qeverisjes lokale si parakusht për një demokraci të qëndrueshme.
Planifikim urban për qytetarëtshtator, 2013“Qyteti i sotëm nuk është një rastësi. Forma e tij është e paqëllimshme por jo e rastësishme. Ajo është prodhim i vendimeve të marra për qëllime të veçanta, ndërveprimet e të cilave dhe efektet anësore nuk janë marrë në konsideratë. Projektimi i qyteteve është përcaktuar nga inxhinierë, gjeodetë, avokatë dhe investitorë, secili prejt tyre duke marrë vendime të arsyeshme për qëllime të arsyeshme”, Jonathan Barnett (An Introduction to Urban Design)
Shkarko[ALB][ENG]
Rinia dhe Transparenca: Të përjashtuar apo të injoruar?shtator, 2013Kjo analizë shqyrton transparencën e komunave të Prizrenit dhe Gjilanit në raport me të rinjtë që jetojnë në këto dy qendra urbane. Të gjeturat e këtij raporti burojnë nga hulumtimi me të rinjtë e shkollave të mesme dhe të universiteteve në Prizren dhe Gjilan.
Politikat kulturore dhe Qytetimaj, 2013Studimi përfshin raportin e hulumtimit të realizuar me 500 respondentë të qytetit të Prizrenit, rezultatet e 23 intervistave të strukturuara me organizata të përfshira në aktivitete kulturore në Prizren dhe përmbledhjen e katër diskutimeve të organizuara me akterë relevantë në fushën e kulturës dhe trashëgimisë kulturore. Ky studim poashtu tenton t’i jap udhëzimet themelore për zhvillimin e politikave kulturore në qytet, duke u bazuar në të dhënat dhe rezultatet e këtij hulumtimi.
Shkarko[ALB][ENG]
Prizreni “Qytet i kulturës” (film dokumentar)maj, 2013Filmi dokumentar u realizua në kuadër të projektit “Rritja e pjesëmarrjes qytetare në hartimin dhe zbatimin e politikave kulturore në nivel lokal”. Ky film dokumentar pasqyron potencialin kulturor që ka qyteti i Prizrenit si dhe promovon kulturën si një prej shtyllave kryesore të zhvillimit lokal përmes politikave kulturore dhe planifikimit.
Degradimi natyror dhe urbanistik maj, 2013Raporti përmban brenda vetes punën katër mujore (dhjetor 2012 dhe janar, shkurt e mars 2013) të monitorimit të ekzekutivit lokal në kuadër të projektit “Transparenca online e komunës së Prizrenit”. Kjo analizë ndonëse përfshin zhvillimet në dikastere të ndryshme të qeverisë komunale të Prizrenit, një përqendrim të veçantë i’a kushton aktualitetit urbanistik në Prevallë, me një vështrim retroaktiv edhe në ndërtimin e pakontrolluar brenda qytetit dhe në Qendrën Historike.
Shkarko[ALB][ENG]
Gabim pas Gabimi – Analizë mbi gabimet e panumërta dhe të vazhdueshme në trashëgimin kulturore mars, 2013Kjo analizë e shkurtër adreson (mos)veprimet institucionale në dekadën e fundit në fushën e trashëgimisë kulturore në Kosovë. Të gjitha problemet e trashëgimisë kulturore në këtë analië janë analizuar përmes disa momenteve dhe ngjarjeve kyçe si: urbanizimi turbo-kaotik, politizimi i trashëgimisë kulturore, statusi politik dhe UNESCO, marsi 2004, zonat e veçanta të mbrojtura, ndikimi i misioneve ndërkombëtare, plani kombëtar dhe politikat e trashëgimisë kulturore, mungesa e inventarit shtetëror, intervenimet e vonuara emergjente dhe shkatërrimi i Qendrës Historike të Prizrenit. Analiza është përgaditur nga EC Ma Ndryshe për Forumin 2015.