Publikimet

RAPORT - KARTA E QYTETIT - "E DREJTA MBI QYTETIN E PRIZRENIT"korrik, 2021Raporti mëton evaluimin e zbatimit të Kartës së Qytetit nga Komuna e Prizrenit, respektivisht organet përgjegjëse të ngarkuara sipas Kartës. Ky raport është i bazuar në monitorimin e vazhdueshëm të veprimeve dhe angazhimeve konkrete të Drejtorive Komunale të Komunës së Prizrenit si dhe poashtu në takimet konsultative me përfaqësuesit e grupeve të komunitetit të specifikuara sipas Kartës së Qytetit.
GJENDJA MJEDISORE NË KOMUNËN E GJAKOVËSmaj, 2021Raporti synon të dokumentojë gjendjen e mjedisit përmes të dhënave mbi cilësinë e ajrit, ujërave, tokës dhe biodiversitetit në komunën e Gjakovës. Ky raport përmbledh të dhëna të rëndësishme nga raportet mjedisore të hartuara nga institucionet shtetërore dhe organizatat ndërkombëtare në Kosovë, udhëzuesit e BE-së, kornizës ligjore të Kosovës dhe raporteve evropiane mbi faktorët kryesorë të mjedisit.
MONITORIMI I SEKTORIT TË MJEDISIT NË KOMUNËN E PRIZRENIT - RAPORT - 2020maj, 2021Gjetjet e këtij raporti në kapituj të caktuar kanë identifikuar mangësitë aktuale në sektorin e mjedisit, që kërkojnë vëmendje më të shtuar nga autoritetet komunale, me qëllim të përmirësimit të procesit të planifikimit dhe menaxhimit mjedisor. Gjithashtu ato janë validuar nga zyrtarët përkatës komunalë, si pasqyrim i gjendjes reale në sektorin e mjedisit, duke theksuar se burimet njerëzore dhe financiare nuk janë në nivel të mjaftueshëm, gjë që mbase reflektohet edhe në gjendjen aktuale mjedisore.
CILËSIA E AJRIT NË PRIZRENmars, 2021EC Ma Ndryshe ka realizuar këtë hulumim në formë të anketave me qytetarë, hulumtim ky i cili synon të kuptojë se si e vlerësojnë qytetarët cilësinë e ajrit në qytetin e Prizrenit, të identifikojë burimet kryesore të ndotjes sipas qytetarëve dhe të kuptojë se sa janë të shqetësuar këta të fundit për këtë situatë.
PUBLIKE DHE MODERNEjanar, 2021Hulumtimi ‘’PUBLIKE DHE MODERNE’’ shqyrton gjendjen e trashëgimisë moderne në Kosovë, objekteve ikonike dhe hapësirave përcjellëse publike rreth tyre. Përmes reflektimit në fazat e zhvillimit të kësaj pjese të trashëgimisë kosovare, përfshirë këtu periudhat e njëpasnjëshme të konstruimit dhe de-konstruimit të saj, hulumtimi mëton të identifikojë arsyet të cilat kanë dërguar në kanosjen e këtyre strukturave dhe vlerave që ato prezentojnë për komunitetin.
NDOTJA E AMBIENTIT NË PRIZRENjanar, 2021Nëpërmjet këtij hulumtimi është synuar të bëhet vlerësimi i gjendjes aktuale të mjedisit në Prizren bazuar në shqetësimet dhe përvojat e qytetarëve për problemet e shfaqura.