Publikimet

NDOTJA E AMBIENTIT NË PRIZRENjanar, 2021Përmes këtij hulumtimi është synuar të vlerësohet gjendja aktuale e mjedisit në Prizren bazuar në shqetësimet dhe përvojat e qytetarëve për problemet e shfaqura dhe gatishmërinë e tyre për të punuar për përmirësimin e mjedisit jetësor.