Urbanism watch

Qëllimi i projektit është të zbatojë Planin e Veprimit për trashëgimi kulturore dhe planifikim urban për të siguruar qasje strategjike dhe reaktive të EC Ma Ndryshe ndaj të gjeturave dhe rekomandimeve të Raportit të Progresit. Në veçanti, ky Plan do të mundësonte planifikimin strategjik të veprimeve përmes të cilave do të kornizohet avokimi i organizatës për t’u siguruar që këto të gjetura dhe rekomandime përkthehen në veprime institucionale në Kosovë.

 

Rrjetëzimi