Thellim i dijes europiane në planifikim dhe zhvillim urban

Projekti synon të mobilizojë resurset ekzituese në Kosovë për të avokuar për politikat më të mira të planifikimit dhe zhvillim urban përmes: prodhimit dhe thellimit të dijeve europiane mbi planifikimin dhe zhvillimin urban, avokimit për një platformë të strukturuar urbane për Prizrenin dhe kontributit të shkruar për raportin e KE-së për Kosovës. Të gjitha këto forma të veprimit do t’i përmbahen temës së planifikimit dhe zhvillimit urban, brenda të cilit trashëgimia kulturore (dhe planifikimit i intergruar) do të ketë vëmendje të posaçme. Projekti synon nxitjen dhe përkrahjen e qeverisë lokale të Prizrenit për të zhvilluar një qasje të strukturuar ndaj zhvillimit të qëndrueshëm urban, që do të jetë në përputhje me Agjendën Urbane për BE-në. Përmes këtij projekti, EC synon të avokojë ndaj autoriteteve publike për një platforme të strukturuar të planifikimit urban dhe zhvillimor të qytetit.

Rrjetëzimi