Rritja e pjesëmarrjes qytetare në hartimin dhe zbatimin e politikave kulturore në nivel lokal

Projekti kishte për qëllim të nxisë qeverinë lokale për të parë kulturën si burim strategjik të zhvillimit, si dhe të promovojë pjesëmarrjen qytetare në hartimin dhe zbatimin e politikave kulturore. Forumet e debatit, hulumtimet, fushata mediale, dokumentari dhe avokimi ishin mjetet kryesore të projektit për të promovuar sistemin e decentralizuar të menaxhimit të kulturës, prioritizimin e kulturës në politika publike, shfrytëzimin e potencialit kulturor për zhvillim lokal dhe përfshirjen aktive të komunitetit të kulturës në vendimmarrjen lokale. Poashtu, qëllimi i këtij projekti ishte nxitja e debatit shoqëror për t’i promovuar vlerat dhe përfitimet e  bashkëpunimit të strukturuar në mes të qeverisë lokale dhe shoqërisë civile përmes avokimit efektiv për më tepër pjesëmarrje qytetare në zhvillimin e politikave kulturore në qytetin e Prizrenit.

Rrjetëzimi