Rikthimi i qytetit

Projekti është një përpjekje për të mbështetur grupet e nënpërfaqësuara të komunitetit që ta gëzojnë plotësisht të drejtën mbi qytetin (dhe të drejtat e njeriut) përmes një sërë aktivitetesh dhe platformash mobilizimi të komunitetit. Projekti bazohet në përpjekjet e mëparshme të organizatës për të demokratizuar më tej ushtrimin e planifikimit urban të qeverisjes lokale të Prizrenit, duke hartuar dhe zbatuar mjete praktike për përfshirjen e komunitetit. Projektet ofrojnë mjete praktike për grupet e synuara të komunitetit, të kombinuara me alternativa të politikave dhe forcimin e proceseve demokratike institucionale.

Rrjetëzimi