Qyteti gjithëpërfshirës – Planifikimi me pjesëmarrje për zhvillim të qëndrueshëm urban në Prizren

Projekti tenton të artikulojë nevojat e grupeve të komunitetit dhe t’i përkthejë ato në plane të zbatueshme urbane të komunës së Prizrenit. Grupet e komunitetit me të cilat punohet në këtë projekt janë: gratë(amvise, nëna, gra të punësuara, OJQ-të që merren me të drejtat e gruas, nënat e vetmuara, strehimoret), pleqtë (pensionerët, shoqatat epensionistëve), të rinjtë (nxënësit e shkollave fillore dhe të mesme,OJQ-të e të rinjve, studentët, shoqatat studentore, shoqatat sportive, të rinjtë të papunë, të rinjtë të punësuar, prindërit, personeli ishkollës), personat me nevoja të veçanta (personat me nevoja të veçanta[fëmijë, të rinjë, pleq], anëtarët e familjes, OJQ-të që punojnë menjerëzit me nevoja të veçanta, profesionistët mjekësorë, shkollatspeciale), banorët e lagjeve të varfëra, (zyrat komunale lokale, OJQ-tëhumanitare, Qendra për ndihmë sociale, Qendra për Punësim, tëpastrehët), kultura dhe trashëgimia kulturore (artistët, aktivistë tëOJQ-ve kulturore, kultura, zejtarët, profesionistë të trashëgimisë kulturore, planifikuesit urban, arkitektët, institucionet publike kulturore, hulumtuesit, kolonist të Qendrës Historike) dhe mjedisi(ambientalistët, OJQ-të mjedisore, institucionet publike të mjedisit,planifikuesit urban, arkitektët, hulumtuesit, komuniteti)

Rrjetëzimi