Planifikimi dhe zhvillimi urban

Qëllimi kryesor i ligjëratave në tri module në kuadër të Shkollës për Integrime Evropiane është ngritja e nivelit të njohurisë tek pjesëmarrësit në çështjet dhe praktikat europiane lidhur me planifikimin dhe zhvillimin urban, në mënyrë që më pastaj ata ti përdorin njohuritë e fituara në ambientin e tyre të punës dhe ti transmetojnë tutje. Në këtë mënyrë do të jepej një kontribut më domethënës në integrimet evropiane, si nga përfaqësuesit e institucioneve lokale e qendrore, por edhe hisedarët tjerë, që do të vijojnë modulet.

 

Rrjetëzimi