Vendosja e shtyllave të reja elektrike në lagjen “Arbana” të Prizrenit

Në bazë të nevojave dhe shqetësimeve të nxjerrura nga fokus grupet me lagje të varfëra gjegjësisht lagjia "Arbana", në kuadër të projektit "QYTETI GJITHËPËRFSHIRËS - Planifikim me pjesëmarrje për zhvillim të qëndrueshëm urban në Prizren" dhe me iniciativën dhe shtytjën e vazhdueshëm nga ana e EC Ma Ndryshe drejtuar KEDS-it, më 10 korrik 2013 filloi implementimi për kontrollimin, rregullimin dhe vendosjen e shtyllave të reja elektrike  në lagjen "Arbana". Ky është rezultat i punës së këtij projekti me banorët e lagjes Arbana.
 

Rrjetëzimi