Takim me drejtoritë komunale për hartimin e Kartës së Qytetit

Është mbajtur takimi me përfaqësuesit e Drejtorive Komunale lidhur me hartimin e Kartës së Qytetit ‘’E Drejta mbi Qytetin e Prizrenit’’. Karta e Qytetit siguron gjetjen e mekanizmave të duhur për të siguruar që parimet e së drejtës mbi qytetin, të dala nga takimet me komunitetin, të shndërrohen në prioritete dhe politika buxhetore të qeverisjes lokale.

 

Rrjetëzimi