Suficiti nga granti qeveritar në 5 vitet e shkuara, bazuar në raportet financiare vjetore

-Komuna e Prizrenit-

Për 5 vjet suficiti nga granti qeveritar në buxhetin e Komunës së Prizrenit është mbi 8 milionë euro, apo më shumë se gjysma e shumës së realizimit të Investimeve kapitale në vitin 2019, që ka qenë 15,64 milionë euro.

Planifikimi dhe realizimi i buxhetit në Komunën e Prizrenit sipas Zyrës Kombëtare të Auditorit kërkojnë përmirësim të mëtutjeshëm.

EC Ma Ndryshe rekomandon Komunën e Prizrenit që këto përmirësime ti realizojë edhe përmes zbatimit të praktikave të gjithëpërfshirjes gjatë planifikimit të buxhetit komunal.

Rrjetëzimi