Publikohen të dhënat statistikore mbi (Pa)drejtësinë në Urbanizmin e Prizrenit

EC Ma Ndryshe ka publikuar analizën e shkurtër “(Pa)drejtësia në Urbanizmin e Prizrenit?”, ku me anë të dhënave statistikore tregohet dështimi i institucioneve në zbatimin e legjislacionit të hartuar dhe miratuar me qëllim të ruajtjes së Qendrës Historike të Prizrenit.
 
Analiza konstaton se thirrjet e publikut për mbrojtjen e Qendrës Historike të Prizrenit nuk po merren parasysh nga institucionet e pushtetit ekzekutiv e legjislativ si në nivelin lokal ashtu edhe atë qendror, sikurse edhe gjyqësori. Gjeni komunikatën dhe analizën.

Rrjetëzimi