Komunat në 2015-n me obligime të papaguara dhe me më pak të hyra nga tatimi në prone

EC Ma Ndryshe ka publikuar infografika me disa të dhëna rreth performansës buxhetore të Komunave që i monitoron.
 
Të dhënat buxhetore përfshijnë progresin në shpenzimet kapitale, të hyrat nga tatimi në pronë dhe obligimet e papaguara për komunat e Prishtinës, Prizrenit, Pejës, Mitrovicës, Gjilanit, Ferizajt dhe Gjakovës, sikurse edhe të Suharekës, Rahovecit, Malishevës, Dragashit, Mamushës dhe Shtërpcës. Lexo komunikatën.

Rrjetëzimi