Komunat fqinje të Prizrenit duhet të rrisin transparencën financiare

Komunat fqinje të Prizrenit përballen ende me sfida sa i përket transparencës financiare në raport me publikun. Komunat e Rahovecit, Suharekës, Dragashit, Mamushës, Shtërpcës dhe Malishevës, duhet të shtojnë përpjekjet e tyre për t’i ofruar publikut pasqyrat mbi realizimin dhe shpenzimin e mjeteve nga buxheti komunal.   

 

Ekzekutivet e këtyre komunave kanë lejuar qasjen në dokumente publike për monitoruesit e EC Ma Ndryshe, përkatësisht kanë ofruar raportet financiare për periudhën janar-qershor 2015, ndonëse në këtë drejtim janë evidentuar edhe vonesa. Lexo komunikatën.
 

Rrjetëzimi