Komunat e Kosovës më pak të hyra nga tatimi në pronë në 3 mujorin e parë

Raporti tremujor financiar për buxhetin e Republikës së Kosovës i hartuar nga Ministria e Financave tregon se në komunat e Kosovës ka pasur rënie të arkëtimit të tatimit në pronë, në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar.

Të hyrat nga tatimi në pronë, si të hyrat e vetme tatimore komunale, në këtë tremujor sipas MF-së kanë shënuar një rënie prej 8 për qind në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit 2015. Lexo komunikatën.
 

Rrjetëzimi