Hamami i Prizrenit prej muajsh i cenueshëm

EC Ma Ndryshe gjatë muajit mars ka hulumtuar çështjen e restaurimit të pullazit të Hamamit të Gazi Mehmed Pashës në Prizren respektivisht arsyet për ndërprerjen e punimeve në këtë projekt. 


Në bazë të informatave të marra nga përgjegjësit e Qendrës Rajonale të Trashëgimisë Kulturore del se punimet në këtë projekt kanë qenë të parapara të kryhen deri në muajin maj të vitit 2014 dhe se me përfundimin e fondeve të ndara nga UNESCO-ja ato janë ndërprerë. Lexo komunikatën.

Rrjetëzimi