Ecjet Historike

Edhe gjatë vitit 2013, EC Ma Ndryshe ka vazhduar të organizoj “Ecjet Hisotirke” për grupe të ndryshme vendore dhe ndërkombëtare në shoqërimin e Ciceronit. Qëllimi i këtij aktiviteti të organizuar në mënyrë të vazhdueshme nga EC Ma Ndryshe, është të njoftoj grupet e ndryshme me monumentet e trashëgimisë kulturore në Prizren.
 

Rrjetëzimi