Debati "Të rinjtë dhe planifikimi urban në Prizren"

"Të rinjtë dhe planifikimi urban në Prizren" është debati i dytë nga cikli i debateve në kuadër të projektit “QYTETI GJITHËPËRFSHIRËS - Planifikim me pjesëmarrje për zhvillim të qëndrueshëm urban në Prizren”. Në këtë debat të mbajtur  më 25 shtator 2013, përveq prezentimit të kërkesave të të rinjëve të dalura nga fokus gupet u bë dhe prezentimi i analizës "Planifikim urban për qytetarët" (paraqitja e rezultateve të dalura nga anketimi me të rinj). Diskutimi me panelistë dhe me pjesëmarrës të shumtë ishte frytdhënës për nga ana e nxjerrjes së rekomandimeve të ndryshme të cilat do të përfshihen në raportin i cili do t’i dërgohet Drejtorisë së Urbanizmit dhe Planifikimit Hapësinor për përfshirje në Planet Urbane që ata hartojnë.
 

Rrjetëzimi