Debati “Rinia dhe Transparenca: Të përjashtuar apo të injoruar?”

EC Ma Ndryshe në kuadër të projektit “Rritja e pjesëmarrjes në vendimmarrje përmes  mediave sociale në Prizren dhe Gjilan” ka publikuar analizën e titulluar “Rinia dhe Transparenca: Të përjashtuar apo të injoruar?” Analiza shqyrton transparencën e komunave të Prizrenit dhe të Gjilanit në raport me të rinjtë që jetojnë në këto dy qendra urbane. Të gjeturat e këtij raporti burojnë nga hulumtimi respektivisht anketimi i të rinjve të shkollave të mesme dhe të universiteteve të Prizrenit dhe Gjilanit. Në anketë janë përfshirë 200 të rinj nga secila komunë që i janë përgjigjur pyetjeve në lidhje me funksionimin e pushtetit lokal, transparencën dhe përfshirjen e publikut dhe të rinjve në vendimmarrjen komunale. Analizën mund ta gjeni këtu.
 

Rrjetëzimi