Indeksi i reformës dhe transparencës komunale

Projekti synon përmirësimin e praktikave të transparencës në komunat e Kosovës nëpërmes një vlerësimi të përhershëm dhe mjeteve të avokimit(indeksi). Përmes “Bisedave të vërteta” mujore në Forumin e Transparencës në Prizren është përmirësuar dialogu në mes të shoqërisë civile dhe qeverisë lokale në lidhje me qeverisjen e mirë.

 

Rrjetëzimi