Hulumtimi i turizmit rural në rajonin jugor të Kosovës

Qëllimi i këtij projekti është të kontribuojë në hartëzimin dhe ruajtjen trashëgimisë kulturore dhe natyrore përmes dokumentimit, promovimit, transferimit të njohurive dhe aftësive tek të rinjtë dhe komunitetet me përkatësi të ndryshme etnike nga Rajoni Ekonomik Jugor i Kosovës (gjashtë komunat: Prizren, Rahovec, Mamushë, Dragash, Suharekë, Malishevë). Projekti gjithashtu synon të shërbejë në ngritjen e ndërgjegjësimit të institucioneve vendore dhe qendrore për konceptin “ende të pazhvilluar dhe plotësisht të eksploruar” të turizmit rural si një faktor i qëndrueshëm që ofron edukim dhe zhvillim të qëndrueshëm të komuniteteve lokale.

Rrjetëzimi