Filigrani përtej artizanatit

Qëllimi i këtij projekti ishte të kontribuojë në ruajtjen e artizanatit filigran nëpërmjet dokumentimit, promovimit dhe transferimit të njohurive dhe shkathtësive tek gratë dhe të rinjtë që çojnë në rritjen e punësueshmërisë së tyre. Po ashtu me anë të këtij projekti u arrit zhvillimi i një kuadri strategjik të menaxhimit që bëri transformimin e Filigranit në një ndërmarrje të qëndrueshme.

 

Rrjetëzimi