Aleanca për qytetari aktive dhe komuna përgjegjëse

Aleanca ofron edukim dhe njohuri për qytetarët, shoqërinë civile dhe grupet e organizuara joformale për të drejtat e tyre dhe mekanizma për pjesëmarrje aktive në vendimmarrje njëkohësisht aleanca mbështet qytetarët, shoqërinë civile dhe grupet e organizuara joformale për të monitoruar proceset e vendimmarrjes dhe për të marrë një rol aktiv në avokimin e të drejtave dhe interesave të tyre, duke ndikuar në debatin e politikave dhe axhendën politike dhe po ashtu ndërton rrjete midis qytetarëve, shoqërisë civile dhe grupeve të organizuara joformale për të rritur ndikimin e tyre në arenën politike në nivel lokal dhe kombëtar.

Rrjetëzimi