AktRural (RuralAct) – aktivizmi i të rinjve në zonat rurale të Kosovës

Projekti synon të kontribuojë në zbutjen e niveleve të përjashtimit social të të rinjve në zonat rurale duke rritur mundësitë e angazhimit të tyre në nisma të aktivizmit, vullnetarizëm dhe aktivitete jashtë kurrikulare.
Të rinj e të reja do të aktivizohen për komunitetin e tyre, për një dialog të përmirësuar (dhe të strukturuar) mes grupeve të komunitetit dhe vendimmarrësve për adresim më efektiv të nevojave të komunitetit.

Rrjetëzimi