Aktivizmi kulturor dhe urban në Prizren

Projekti "Aktivizmi Kulturor dhe Urban në Prizren" i mbështetur nga Ambasada e SHBA-ve në Prishtinë, ka për qëllim të stimulojë debatin shoqëror për rolin e aktivizmit kulturor në transformimin urban të qytetit, duke u bazuar në parimet e qeverisjes demokratike. Në thelb, kjo është një nismë kulturore dhe artistike që trajton sfidat krijuese aktuale të zhvillimit urban dhe reformave demokratike në Prizren. Me nxitjen e debatit publik rreth çështjeve të politikës kulturore, degradimit urban, pjesëmarrjes publike dhe zhvillimit lokal, projekti do të përpiqet të ndikojë në agjendën e krijimit të politikave lokale, duke nxitur planifikimin e qytetit me qendër kulturën, reformën demokratike dhe zhvillimin lokal.

Rrjetëzimi