Publikimet

RAPORT MONITORIMi - Dëgjimet publike për hartimin e buxhetit për vitin 2023tetor, 2022
SA PLASTIKË PËRDORET NGA QYTETARËT E SUHAREKËS?shtator, 2022Në lidhje me përdorimin e plastikës, EC Ma Ndryshe ka realizuar hulumtimin \"Sa plastikë përdoret nga qytetarët e Suharekës?\". Përmes këtij hulumtimi synohet që të kuptohet sasia e plastikës që përdoret nga qytetarët e Suharekës dhe njohuritë e tyre rreth ndikimit të plastikës në mjedis.
Tualetet publike në qytetin e Prizrenitgusht, 2022Qëllimi kryesor i këtij hulumtimi është që të vlerësohen njohuritë e qytetarëve dhe kërkesat e tyre sa i përketë tualeteve publike në qytetin e Prizrenit duke përfshirë këtu shtimin në numër të tyre, mirëmbajtjen, sigurinë, qasjen etj.
UDHËZIME HAP-PAS-HAPI PËR PAJISJEN ME LEJE MJEDISORE KOMUNALE PËR NDËRTESAT E BANIMIT KOLEKTIVgusht, 2022Publikimi ka për qëllim të ofrojë një pasqyrë të qartë të veprimeve që duhet të ndërmerren gjatë udhëheqjes së procedurës për pajisjen me LMK për ndërtesat e banimit kolektiv, në përputhje me kërkesat ligjore. Kjo pritet të ndikojë në përmirsimin e rrjedhës së punës në komuna sa i përket lëshimit të LMK-së për ndërtesat e banimit kolektiv dhe mbikëqyrjes së zbatimit të tyre.
INTERVENIMI PËR QASSHMERI TË PERSONAVE ME AFTESI TË KUFIZUARA NË INSTITUCIONET SHKOLLORE - RASTI I SH.F.M.U "FADIL HISARI"gusht, 2022Raporti i vizionimit për rampën në shkollën Fadil Hisari ofron një pasqyrë rreth procesit të përpilimit të konceptit zhvillimor përmes procesit me pjesëmarrje aktive të publikut dhe projektin ideor për ndërtimin e rampës.
RAPORT MONITORIMI I SEKTORIT TË MJEDISIT NË KOMUNËN E FERIZAJIT – 2021gusht, 2022Gjetjet e këtij raporti në kapituj të caktuar kanë identifikuar mangësitë aktuale në sektorin e mjedisit, që kërkojnë vëmendje më të shtuar nga autoritetet komunale, me qëllim të përmirësimit të procesit të planifikimit dhe menaxhimit mjedisor. Gjithashtu ato janë validuar nga zyrtarët përkatës komunal, si pasqyrim i gjendjes reale në sektorin e mjedisit. Njëherësh kanë theksuar se burimet njerëzore dhe financiare nuk janë në nivel të mjaftueshëm, gjë që mbase reflektohet edhe në gjendjen aktuale mjedisore.
RAPORT MONITORIMI I SEKTORIT TË MJEDISIT NË KOMUNËN E GJAKOVËS – 2021gusht, 2022Gjetjet e këtij raporti në kapituj të caktuar kanë identifikuar mangësitë aktuale në sektorin e mjedisit, që kërkojnë vëmendje më të shtuar nga autoritetet komunale, me qëllim të përmirësimit të procesit të planifikimit dhe menaxhimit mjedisor. Gjithashtu ato janë validuar nga zyrtarët përkatës komunal, si pasqyrim i gjendjes reale në sektorin e mjedisit. Njëherësh kanë theksuar se burimet njerëzore dhe financiare nuk janë në nivel të mjaftueshëm, gjë që mbase reflektohet edhe në gjendjen aktuale mjedisore.
RAPORT MONITORIMI I SEKTORIT TË MJEDISIT NË KOMUNËN E GJILANT – 2021gusht, 2022Gjetjet e këtij raporti në kapituj të caktuar kanë identifikuar mangësitë aktuale në sektorin e mjedisit, që kërkojnë vëmendje më të shtuar nga autoritetet komunale, me qëllim të përmirësimit të procesit të planifikimit dhe menaxhimit mjedisor. Gjithashtu ato janë validuar nga zyrtarët përkatës komunal, si pasqyrim i gjendjes reale në sektorin e mjedisit. Njëherësh kanë theksuar se burimet njerëzore dhe financiare nuk janë në nivel të mjaftueshëm, gjë që mbase reflektohet edhe në gjendjen aktuale mjedisore.
RAPORT MONITORIMI I SEKTORIT TË MJEDISIT NË KOMUNËN E MITROVICËS – 2021gusht, 2022Gjetjet e këtij raporti në kapituj të caktuar kanë identifikuar mangësitë aktuale në sektorin e mjedisit, që kërkojnë vëmendje më të shtuar nga autoritetet komunale, me qëllim të përmirësimit të procesit të planifikimit dhe menaxhimit mjedisor. Gjithashtu ato janë validuar nga zyrtarët përkatës komunal, si pasqyrim i gjendjes reale në sektorin e mjedisit. Njëherësh kanë theksuar se burimet njerëzore dhe financiare nuk janë në nivel të mjaftueshëm, gjë që mbase reflektohet edhe në gjendjen aktuale mjedisore.
RAPORT MONITORIMI I SEKTORIT TË MJEDISIT NË KOMUNËN E PEJËS – 2021gusht, 2022Gjetjet e këtij raporti në kapituj të caktuar kanë identifikuar mangësitë aktuale në sektorin e mjedisit, që kërkojnë vëmendje më të shtuar nga autoritetet komunale, me qëllim të përmirësimit të procesit të planifikimit dhe menaxhimit mjedisor. Gjithashtu ato janë validuar nga zyrtarët përkatës komunal, si pasqyrim i gjendjes reale në sektorin e mjedisit. Njëherësh kanë theksuar se burimet njerëzore dhe financiare nuk janë në nivel të mjaftueshëm, gjë që mbase reflektohet edhe në gjendjen aktuale mjedisore.
RAPORT MONITORIMI I SEKTORIT TË MJEDISIT NË KOMUNËN E PRISHTINËS – 2021gusht, 2022Gjetjet e këtij raporti në kapituj të caktuar kanë identifikuar mangësitë aktuale në sektorin e mjedisit, që kërkojnë vëmendje më të shtuar nga autoritetet komunale, me qëllim të përmirësimit të procesit të planifikimit dhe menaxhimit mjedisor. Gjithashtu ato janë validuar nga zyrtarët përkatës komunal, si pasqyrim i gjendjes reale në sektorin e mjedisit. Njëherësh kanë theksuar se burimet njerëzore dhe financiare nuk janë në nivel të mjaftueshëm, gjë që mbase reflektohet edhe në gjendjen aktuale mjedisore.
RAPORT MONITORIMI I SEKTORIT TË MJEDISIT NË KOMUNËN E PRIZRENIT – 2021gusht, 2022Gjetjet e këtij raporti në kapituj të caktuar kanë identifikuar mangësitë aktuale në sektorin e mjedisit, që kërkojnë vëmendje më të shtuar nga autoritetet komunale, me qëllim të përmirësimit të procesit të planifikimit dhe menaxhimit mjedisor. Gjithashtu ato janë validuar nga zyrtarët përkatës komunal, si pasqyrim i gjendjes reale në sektorin e mjedisit. Njëherësh kanë theksuar se burimet njerëzore dhe financiare nuk janë në nivel të mjaftueshëm, gjë që mbase reflektohet edhe në gjendjen aktuale mjedisore.
MONITORIMI I SEKTORIT TË MJEDISIT 2021gusht, 2022Gjetjet e këtij raporti në kapituj të caktuar kanë identifikuar mangësitë aktuale në sektorin e mjedisit, që kërkojnë vëmendje më të shtuar nga autoritetet përgjegjëse.Metodologjia e ndjekur nga EC Ma Ndryshe për përpilimin e këtij raporti merr në konsideratë 16 akte ligjore dhe nënligjore që adresojnë aspekte të ndryshme të mbrojtjes së mjedisit.Raportin i monitorimit përfshin Ministrinëe Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës-MMPHI dhe Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural-MBPZhR, për vitin 2021.
Vizioni i Klasës Verore në shkollën “Fadil Hisari” gusht, 2022Raporti i vizionimit për Klasën Verore të shkollës “Fadil Hisari” ofron një pasqyrë rreth procesit të përpilimit të konceptit zhvillimor përmes procesit me pjesëmarrje aktive të publikut dhe projektin ideor për ndërtimin e klasës verore. Ky aktivitet është zhvilluar në kuadër të EC Ma Ndryshe.
PERCEPTIMETE QYTETARËVE TËPRIZRENITPËR NDRYSHIMET KLIMATIKEkorrik, 2022Qëllimi kryesor i hulumtimit “Perceptimet e qytetarëve të Prizrenit për Ndryshimet Klimatike” është që të kuptohet se sa kanë njohuri qytetarët mbi ndryshimet klimatike dhe problemet tjera mjedisore që mund të ndikojnë tek ta dhe se sa janë të gatshëm që të marrin masa parandaluese kundër ndotjes së mjedisit.
SA PLASTIKË PËRDORET NGA QYTETARËT E PRIZRENIT?maj, 2022\" Në lidhje me përdorimin e plastikës, EC Ma Ndryshe ka realizuar hulumtimin \"Sa plastikë përdoret nga qytetarët e Prizrenit?\". Përmes këtij hulumtimi synohet që të kuptohet sasia e plastikës që përdoret nga qytetarët e Prizrenit dhe njohuritë e tyre rreth ndikimit të plastikës në mjedis. \"
MJEDISI - PRIORITET I LËNË ANASH NGA KOMUNATshkurt, 2022Ky hulumtim ka pasur për qëllim dhe është përqendruar në aspektin e mbikëqyrjes inspektive dhe raportimit mjedisor, në 7 komunat e mëdha të Kosovës: Prishtinë, Prizren, Pejë, Gjakovë, Gjilan, Ferizaj dhe Mitrovicë e Jugut.
Vizionimi i Hapësirave Publike Moderneshkurt, 2022Hulumtimi “Vizionimi i Hapësirave Publike Moderne” bën një vështrim të periudhës së modernizmit në Kosovë, duke shpalosur disa nga veprat më të mira arkitektonike të projektuara gjatë kësaj periudhe e të cilat domosdoshmërisht sollën edhe hapësira publike të rëndësishme përreth tyre.