Projektet

Filigrani përtej Artizanatit

Qëllimi i këtij projekti është të kontribuojë në ruajtjen e artizanatit filigran nëpërmjet dokumentimit, promovimit dhe transferimit të njohurive dhe shkathtësive tek gratë dhe të rinjtë që çojnë në rritjen e punësueshmërisë së tyre.

Objektivat e projektit dhe rezultatet përkatëse:

  • Të transferojë njohuritë dhe aftësitë e artizanatit filigran për gratë dhe të rinjtë nëpërmjet programeve të edukimit dhe zhvillimit të kapaciteteve,
  • Të dokumentojë dhe promovojë artin filigran si një aset trashëgimi kulturore jomateriale në prag të zhdukjes
  • Zhvillimi i një kuadri strategjik të menaxhimit që synon transformimin e Filigranit në një ndërmarrje të qëndrueshme.