Projektet

EC për Qytete Transparente dhe Gjithëpërfshirëse

 Qëllimi dhe aktivitetet e projektit janë që të realizohen këto produkte konkrete:

  • Së paku pesë info-grafika që përmbajnë vizualizime të të gjeturave nga procesi i monitorimit të komunave (me fokus në Qendrën Historike të Prizrenit),
  • Krijimi i një pool of researchers me të cilët EC do të krijojë bashkëpunim të rregullt,
  • Publikimi i së paku katër dokumenteve të politikave publike (përmes konsulencave) që trajtojnë temat relevant të punës së organizatës,
  • Realizimi i së paku një tryeze publike në bashkëpunim me Forumin 2015 në Prishtinë.Punëtoria me stafin e EC-it mbi hartimin e dokumenteve efektive të politikave publike.