Trashëgimia kulturore dhe diversiteti

Në kuadër të Projektit të përbashkët të BE / KE për Përkrahje dhe Promovimin e Diversitetit Kulturor në Kosovë u organizua vizita në qytetin e Gjakovës dhe Pejës. Qëllimi i kësaj vizite është përfshirja e publikut të gjerë dhe i grupeve të margjinalizuara që të kenë qasje të barabartë në vendet e trashëgimisë natyrore dhe kulturore të Kosovës.

Rrjetëzimi