Shkolla për të gjithë

 Ky produkt audio vizuel u realizua në kuadër të projektit “Prizreni, një qytet pa pengesa“ i cili zhvillohet në kuadër të Programit Angazhimi për Barazi, i financuar nga Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar - USAID dhe mbikëqyret nga ATRC dhe implementohet nga EC Ma Ndryshe dhe OPDMK.

Rrjetëzimi