Ndikimi i ndërtimit në mjedis - video

Mjedisi është duke u ndikuar në mënyrë të vazhdueshme edhe nga sektori i ndërtimit. Sipas hulumtimeve të fundit, sektori i ndërtimit kontribuon në 23% të ndotjes së ajrit, 50% të ndryshimit klimatik, 40% të ndotjes së ujit të pijshëm dhe 50% të mbeturinave të deponisë në shkallë globale.

Kjo video është realizuar në kuadër të projektit “Ndotja nga Ndërtimi”, financuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur, KFOS. Përmbajtja dhe rekomandimet e paraqitura këtu nuk përfaqësojnë qëndrimin zyrtarë të KFOS.

Rrjetëzimi