HAJDE! Përjeto dhe mëso

Ky dokumentar u realizua nga OJQ EC Ma Ndryshe në kuadër të Pilot-Veprimit HAJDE! Qëllimi këtij aktiviteti ishte promovimi i trashëgimisë kulturore të rajonit të Prizrenit dhe nxitja e qytetarisë aktive në mbrojtjen e këtyre vlerave me theks të veçantë trashëgimisë jomateriale (shpirtërore) të rajonit të Prizrenit.

Rrjetëzimi