Gjykatë e hapur

Gjykata Themelore është gjykata e parë ku ju i filloni procedurat tuaja gjyqësore. Gjykata Themelore e Prizrenit ka juridiksion të përgjithshëm, që do të thotë se ajo i gjykon të gjitha çështjet në shkallë të parë përpos nëse me ligj parashihet ndryshe.

Spoti ofron informacionet e hollësishme për këto pyetje:

1. Cilat janë departamentet e Gjykatës Themelore në Prizren?
2. Ku gjenden degët e gjykatës?
3. Cilat janë pesë zyrat e gjykatës?
4. Cila është detyra e ZQML-së?
5. Si bëhet dorëzimi i shkresave?
6. Si caktohen dhe ndahen lëndët?
7. Kur kalon lënda te gjyqtari?
8. Si bëhet përgatitja për seancë?
9. A mund të merrni pjesë në seanca?
10. Si kryhet arkivimi i lëndëve?

Rrjetëzimi