EC Ma Ndryshe ka organizuar dy fokus grupe me profesionistë dhe me qytetarë, me qëllim të identifikimit të sfidave dhe potencialeve që kanë objektet muzeale të qytetit të Prizrenit.

Rrjetëzimi