Për organizatën

Anëtarët

EC Ma Ndryshe është organizatë me anëtarësi. Anëtarësimi në organizatë është i hapur për çdo person pa marrë parasysh racën, gjininë, orientimin seksual, shtetësinë, kombësinë, religjionin, moshën ose aftësitë fizike. Anëtarët e EC Ma Ndryshe i marrin vendimet në takimet e Kuvendit të Anëtarëve (së paku një herë në vit). Kuvendi i Anëtarëve është organi më i lartë qeverisës i organizatës dhe ka përgjegjësinë më të lartë për politikën dhe çështjet financiare të organizatës. Kuvendi i Anëtarëve sipas statutit, ka edhe këto kompetenca: të zgjedhë dhe shkarkojë Bordin Udhëheqës të organizatës, të aprovojë raportet financiare dhe të punës, të interpretojë dhe ndryshojë Statutin dhe të kontrollojë mbarëvajtjen e punës dhe atë financiare sa herë që e sheh të nevojshme. Kuvendi i Anëtarëve takohet së paku një herë në vit në takimin vjetor ku vlerëson dhe aprovon raportet, planet, mjetet, obligimet, shpenzimet e të hyrave dhe programet për vitin respektiv dhe të ardhshëm.

Anëtarët aktual të organizatës janë:
 

Besar Haxhibeqiri (Kryesues i Kuvendit të Anëtarëve për vitin 2020)

Taulant Gutaj

Kreshnik Basha

Aliriza Arënliu

Flaka Siqeca
Artnet Haskuka
Venera Goxha
Ajtene Krasniqi
Besart Lumi
Dren Marseli
Enver Batiu
Ajete Kërqeli
Nadire Thaçi Kryeziu
Fahri Musliu
Enesa Xheladini
Antigona Shestan
Refet Bushati
Ernesta Jadrashi Qata