Lajmet

Një vizion për Kampusin e Universitetit të Prishtinës

12 korrik 2018

Raporti i vizionimit “Kampusi i Universitetit të Prishtinës, hapësirë publike e sigurtë dhe e përshtatshme për të gjithë” trajton hapësirën e kampusit të UP-së. Ky raport vizionues vjen si rrjedhojë e një punëtorie ku pjesëmarrësve iu është ofruar mundësia të shprehin vizionin e tyre për këtë hapësirë. Qëllimi i punëtorisë ishte shqyrtimi i sfidave më të rëndësishme me të cilat ballafaqohen grupet e nënpërfaqësura të qytetit dhe vizionimin e tyre sipas metodologjisë së planifikimit urban me pjesëmarrje.

Kampusi i UP-së ka pozitë shumë të mirë në raport me qytetin, gjë që e bën atë të ketë potencial tejet të madh për zhvillim dhe shfrytëzim. Megjithatë kampusi i UP-së ka probleme serioze bazike si mungesa e aktiviteteve, identitetit, infrastrukturës bazike, qasje për persona me aftësi të kufizuara, etj, probleme këto të cilat i trajton ky raport.

“Kampusi i UP-së hapësirë publike e sigurtë dhe e përshtatshme për të gjithë” aktivitet i realizuar në kuadër të projektit “Qytetet Gjithëpërfshirëse” - promovimi dhe përhapja e metodologjisë së planifikimit urban me pjesëmarrje” i përkrahur financiarisht nga Olof Palme International Center, që përkrahet nga Qeveria e Suedisë. Përmbajtja është përgjegjësi e EC Ma Ndryshe dhe nuk pasqyron doemos pikëpamjet e donatorit.

Gjeni raportin këtu: https://bit.ly/2LaJMny