Lajmet

Mbrojtja dhe promovimi i trashëgimisë kulturore

28 korrik 2015

Ky është viti i dytë që EC dërgon në Komisionin Evropian kontribut të strukturuar për Raportin për Kosovën 2015 (ish Raporti i Progresit) mbi trashëgiminë kulturore dhe planifikimin urban. Ky raport përmbledh të gjeturat dhe rekomandimet e punës një vjeçare të organizatës në këto fusha, me fokus në Prizren dhe Prishtinë.

 Për më shumë gjeni raportin në gjuhën shqipe dhe angleze.