Programet

Programet

Që nga themelimi më 2006, EC Ma Ndryshe ka qenë aktivisht e përfshirë në përforcimin e qytetarisë aktive për të ndikuar në politikat publike në nivel lokal (komunën e Prizrenit), me fokus të veçantë në politikat kulturore. Organizata synon arritjen e një qytetarie të përgjegjshme në nivel lokal dhe shfrytëzimin e kulturës si mjet të zhvillimit lokal ekonomik. Edhe gjatë viteve 2013 dhe 2014, EC Ma Ndryshe do të operojë me dy programe kryesore: pjesëmarrjes qytetare dhe trashëgiminë kulturore. Puna e organizatës fokusohet në tri nivele të veprimit: adresimi i politikave publike, mobilizimi i komunitetit dhe përdorimi i mjeteve të intervenimit direkt për mbrojtje dhe promovim të trashëgimisë kulturore.

Strategjia e punës së organizatës do të përdorë qasjen trekëndëshe kulturë – pjesëmarrje – zhvillim (burim – mjet – rezultat). Kjo qasje e sheh kulturën si burim për t’u shrytëzuar, pjesëmarrjen si metodë të veprimit, derisa zhvillimin ekonomik si rezultat të dëshiruar.

Programi i Trashëgimisë kulturore


EC Ma Ndryshe është organizatë e profilizuar në trashëgimi kulturore. Nga themelimi më 2006, organizata është dëshmuar me veprime konkrete në emër të promovimit dhe mbrojtjen e trashëgimisë kulturore të Kosovës, me fokus në qytetin e Prizrenit. Si rezultat i performansës së saj, EC Ma Ndryshe përfaqëson Kosovën në rrjetin më të suksesshëm rajonal të trashëgimisë kulturore South East European Heritage Network (www.seeheritage.org ). Angazhimi qendror i organizatës në fushën e trashëgimisë kulturore është promovimi i kësaj trashëgimie duke e nxjerrë në pah potencialin zhvillimor të saj.

Linjat programore të komponentës së trashëgimisë kulturore në EC Ma Ndryshe janë:

 • promovimi dhe ngritja e vetëdijes për ruajtjen e trashëgimisë kulturore,
 • standardet ligjore dhe institucionale të mbrojtjes së trashëgimisë kulturore,
 • pjesëmarrja qytetare në bërjen dhe implementimin e politikave kulturore,
 • intervenimet direkte me qëllim ruajtjen e objekteve të trashëgimisë kulturore,
 • konservimi i integruar i trashëgimisë kulturore,
 • monitorimi i veprimeve institucionale në mbrojtje të trashëgimisë kulturore,
 • standardet ndërkombëtare të trashëgimisë kulturore, dhe
 • zhvillimi lokal ekonomik përmes utilizimit të potencialit kulturor (kulturizmi).


EC Ma Ndryshe ka përcaktuar këto objektiva afat-mesme të veprimit të saj në trashëgimi kulturore në komunën e Prizrenit:

 • Miratimi i të gjitha akteve ligjore nga Kuvendi Komunal i Prizrenit për mbrotje dhe promovim të trashëgimisë kulturore,
 • Integrimi substancial i komponentës së trashëgimisë kulturore në planifikimin e zhvillimit (Plani Zhvillimor Komunal, Plani Zhvillimor Urban dhe Planet Rregulluese Urbane),
 • Rritja e kapaciteteve të shoqërisë civile (dhe komunitetit) për veprime direkte në mbrojtje të trashëgimisë kulturore,
 • Rritja ekonomike bazuar në turizmin kulturor (specifikisht turizmin e trashëgimisë kulturore),
 • Krijimi i mekanizmave alternativë për decentralizimin e vendimmarrjes në fushën e kulturës dhe trashëgimisë kulturore.

 

Programi i Pjesëmarrjes qytetare


EC Ma Ndryshe angazhohet për ndryshimin e kulturës politike të shoqërisë kosovare, përmes ndryshimit të qasjes së qytetarit ndaj autoritetit shtetëror. Ky transformim mund të arrihet përmes fuqizimit të rolit të qytetarëve në procese vendimmarrëse. Konkretisht, EC Ma Ndryshe angazhohet për krijimin dhe avansimin e mekanizmave ligjorë të pjesëmarrjes, rritjen e përgjegjësisë dhe transparencës institucionale në vendimmarrje dhe tejkalimin e barrierave psikologjike të shoqërisë në raport me autoritetet shtetërore. Niveli lokal i angazhimit për aktivizëm qytetar i jep organizatës një përparësi të theksuar veprimi, dhe rrjedhimisht mundësi më të mëdha në arritjen e rezultateve dhe ndryshimeve konkrete.

Linjat programore të komponentës së pjesëmarrjes qytetare në EC Ma Ndryshe janë:

 • konsultimet publike,
 • standardet ligjore dhe institucionale,
 • mekanizmat e demokracisë së drejpërdrejtë,
 • buxhetimi me pjesëmarrje,
 • transparenca komunale,
 • politikat kulturore (dhe trashëgimia kulturore), dhe
 • aktivizmi qytetar.


EC Ma Ndryshe ka përcaktuar këto objektiva afat-mesme të veprimit të saj në pjesëmarrjen qytetare në komunën e Prizrenit:

 • Miratimi i të gjitha akteve ligjore rreth pjesëmarrjes qytetare nga Kuvendi Komunal i Prizrenit,
 • Rritja e pjesëmarrjes së qytetarëve në proceset e konsultimeve publike,
 • Intensifikimi i përdorimit të mekanizmave të demokracisë së drejpërdrejtë,
 • Rritja e nivelit të trasparencës komunale në raport me vendimmarrjen dhe implementimin e politikave,
 • Krijimi i mekanizmave alternativë për decentralizimin e vendimmarrjes në fushën e kulturës.